Phụ lục IX

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ)

 1. Mẫu biểu trưng chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Mẫu số PC01).
 2. Văn bản đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Mẫu số PC02).
 3. Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03).
 4. Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04).
 5. Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Mẫu số PC05).
 6. Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC06).
 7. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC07).
 8. Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC08).
 9. Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC09).
 10. Biên bản kiểm tra (Mẫu số PC10).
 11. Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC11).
 12. Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC12).
 13. Quyết định tạm đình chỉ hoạt động (Mẫu số PC13).
 14. Quyết định đình chỉ hoạt động (Mẫu số PC14).
 15. Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động (Mẫu số PC15).
 16. Quyết định phục hồi hoạt động (Mẫu số PC16).
 17. Phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC17).
 18. Phương án chữa cháy của cơ quan Công an (Mẫu số PC18).
 19. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC19).
 20. Lệnh huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy (Mẫu số PC20).
 21. Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện của cơ quan, tổ chức, cơ sở (Mẫu số PC21).
 22. Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện của cơ quan, tổ chức, cơ sở (Mẫu số PC22).
 23. Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện của cá nhân (Mẫu số PC23).
 24. Văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC24).
 25. Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25).
 26. Văn bản đề nghị kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC26).
 27. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC27).
 28. Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28).
 29. Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC29).
 30. Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC30).
 31. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn (Mẫu số PC31).
 32. Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC32).
 33. Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33).
 34. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC34).
 35. Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC35).

Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu nêu trên, không được tự ý thay đổi nội dung biểu mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách để theo dõi.

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP) do Bộ Công an in và phát hành./.