Download Mẫu biểu PC10

……(1)……

……(2)……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mẫu số PC10

Ban hành kèm theo NĐ

số …. /2020/NĐ-CP

ngày …. / …. /2020

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA(*)

……………………..(3)………………………..

Hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ………, tại ………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………………….; Chức vụ: ……………………………………………

– Ông/bà: ………………………………………….; Chức vụ: ……………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra  …………………..(3)…………………… đối với ……………(4)………….

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………………….; Chức vụ: ……………………………………………

– Ông/bà: ………………………………………….; Chức vụ: ……………………………………………

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

……………………………………………………. (5) …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập xong hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ………, gồm ….. trang, được lập thành ….. bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN

….. (6) …..

ĐẠI DIỆN

….. (7) …..

ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA
(8)

 

 (*)Biên bản này được sử dụng trong công tác kiểm tra: An toàn về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; (2) Tên cơ quan, tổ chức chủ trì kiểm tra; (3) Nội dung kiểm tra (An toàn về phòng cháy và chữa cháy; kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy); (4) Tên đối tượng được kiểm tra; (5) Phần trình bày của đại diện đơn vị được kiểm tra (chủ cơ sở, chủ đầu tư, chủ phương tiện,…), phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nhận xét, đánh giá và kiến nghị; (6) Đại diện đơn vị được kiểm tra ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; (7) Đại diện đơn vị, cá nhân có liên quan ký, ghi rõ họ tên (trường hợp là người có thẩm quyền ký, đóng dấu thì phải đóng dấu vào phần ký); (8) Đại diện đoàn kiểm tra ký, ghi rõ họ tên (trường hợp là người có thẩm quyền ký, đóng dấu thì phải đóng dấu vào phần ký).