Trong các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; thì tuyên truyền giáo dục phổ biến phát luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho quần chúng là hoạt động quan trọng nhất.

Các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC

 

Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10;

Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014.

 

Các Quy định về trách nhiệm tổ chức tuyên truyền cổ động toàn dân PCCC

Điều 6 Luật Phòng cháy và chữa cháy số 21/2001/QH10

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền; có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền; phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy thường xuyên; rộng rãi đến toàn dân.

Cơ quan, Tổ chức, hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho mọi người trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 7 Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên có trách nhiệm tổ chức và phổi hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Khoản 2, Điều 45 Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến phát luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy.

Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý và nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức truyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xât dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị định số 79/2013/NĐ-CP

Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng cấp học, ngành học.

Khoản 3. Điều 54 Nghị định số 79/2013/NĐ –CP

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; chỉ đạo xây dựng và duy trì phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy.

Khoản 3, Điều 55 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP

Bộ công an có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền; giáo dục pháp luật; kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Điểm c, khoản 1, Điều 56 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP

Ủy ban nhân đân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền; giáo dục pháp luật; kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho nhân dân; xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy.

robot chữa cháy tự động

robot chữa cháy tự động

> Xem thêm về các bài viết khác về chủ đề Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy.