Các văn bản hướng dẫn việc quản lý hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy

Các văn bản hướng dẫn việc quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy được hiểu là các loại tài liệu không phải văn bản pháp luật, bao gồm: Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn Viêt Nam, các chỉ thị, các quy định, hướng dẫn… các loại văn bản này hợp thành hệ thống các văn bản hướng dẫn việc thực hiện quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy.

Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam bao gồm:

– Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-1995.phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế;

– Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33-2006. Cấp nước bên ngoài và công trinh, tiêu chuẩn thiết kế;

–  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-88. Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế;

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;

– Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379-1998. Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài ra tại các địa phương thường có các loại văn bản như:

– Hướng dẫn thực hiện việc quản lý hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, thành phố…

– Chỉ thị về tăng cường kiểm tra nguồn nước phòng cháy chữa cháy trong điều kiện…

– Báo cáo thống kê về nguồn nước phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố…

Xây dựng hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, công tác kiểm tra, nghiệm thu hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy

Xây dựng hồ sơ thẩm duyệt thiết kế hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy

Hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy là một loại phương tiên PCCC được trang bị cho các cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy nổ và do chính cơ sở quản lý để phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động của mình. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ đóng vai trò hướng dẫn và kiểm tra, đề xuất về chuyên môn nhằm đảm bảo cho các phương tiện đó luôn trong tình trạng thường trực sẵn sàng.

Do đó, cơ quan quản lý chủ yếu thực hiện nội dung quản lý đối với hệ thống cung cấp nước chữa cháy trên cơ sở các chức năng thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra an toàn PCCC và kiểm định phương tiện PCCC của hệ thống cung cấp nước chữa cháy. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức có chức năng thiết kế các hệ thống kỹ thuật PCCC cho nhà và công trình, trong đó có hệ thống cung cấp nước chữa cháy là phải xây dựng hồ sơ trình cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt trước khi đưa vào thi công các hạng mục công trình.

Thẩm duyệt thiết kế hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy là một bộ phận của công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho nhà, công trình. Ngay từ khâu thiết kế đầu tư xây dựng công trình, dự án cơ quan quản lý phải hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bao gồm các bản vẽ thiết kế kiến trúc, xây dựng, điện, nước… và các hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC cho công trình trong đó có hệ thống cung cấp nước chữa cháy và các giấy tờ thủ tục hành chính kèm theo.

Đối tượng áp dụng và trách nhiệm giải quyết

– Các dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.

– Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy-Cảnh sát PCCC các Tỉnh, Thành phố hoặc Đội kiểm tra hoặc Đội Tham mưu, Tổng hợp-Phòng Cảnh sát PCCC Công an các Tỉnh, Thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các đối tượng nêu trên.

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

– Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (có hạng mục về hệ thống cung cấp nước chữa cháy) gồm 02 bộ đúng theo mẫu quy định, có xác nhận của Chủ đầu tư, chủ phương tiện, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch, phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo. Hồ sơ thiết kế phải do đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện. Những tài liệu có trong hồ sơ trình thẩm duyệt hạng mục PCCC trình bày tại phụ lục 6.

– Khi nộp hồ sơ người nộp phải là người đại diện Chủ đầu tư hoặc đơn vị, cá nhân được Chủ đầu tư ủy quyền bằng văn bản. Đơn vị, cá nhân được ủy quyền phải liên quan trực tiếp đến dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ( đơn vị thiết kế, thi công…)

– Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy-Cảnh sát PCCC và CNCH Tỉnh, Thành phố hoặc Đội Kiểm tra hoặc Đội Tham mưu, Tổng hợp-Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tỉnh, Thành Phố phân công cán bộ tiếp nhận, thu phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC và trả hồ sơ theo quy định;

– Đối với hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH-Bộ Công an theo phân cấp ( quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ), cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư, liên hệ với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH để được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

– Căn cứ vào số lượng hồ sơ, quy mô, tính chất sử dụng của dự án, công trình để phân loại, trực tiếp thụ lý hồ sơ hoặc có bút phê giao hồ sơ thẩm duyệt cho cán bộ có trách nhiệm thẩm duyệt;

– Kết thúc quá trình kiểm tra đối chiếu, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy cần tổng hợp, đánh giá để trả lời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế.

– Trường hợp thiết kế tuân thủ đầy đủ các yêu cầu mà tiêu chuẩn đã quy định thì cán bộ thẩm định viết báo cáo trình cấp có thẩm quyền tập hợp cùng các hạng mục kiến trúc, xây dựng, điện, nước và hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC khác để ký cấp “ giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa  cháy “ theo mẫu quy định của Bộ Công an.

– Trường hợp kết quả đối chiếu có nhiều điểm không đúng với các yêu cầu của tiêu chuẩn thì cơ quan thẩm duyệt có công văn thông báo cho chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế để sữa chữa, bổ sung thiết kế và trình duyệt lại.

– Hồ sơ đã qua thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nói chung và thẩm duyệt thiết kế về hệ thống cung cấp nước chữa cháy nói riêng đều phải được đóng dấu chứng nhận “Đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” của cơ quan PCCC trước khi giao cho chủ đầu tư. Đây sẽ là cơ sở pháp lý và là căn cứ để tiến hành kiểm tra hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy trong các giai đoạn thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Để xây dựng được hồ sơ trình thẩm duyệt thiết kế về hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy đòi hỏi người xây dựng hồ sơ trình thẩm duyệt thiết kế phải có trình độ chuyên sâu về chuyên ngành PCCC và nắm vững nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy, nắm vững các hệ thống văn bảo pháp quy, tiêu chuẩn của nhà nước và các hệ thống cung cấp nước chữa cháy đang sử dụng để vận dụng vào công tác xây dựng hồ sơ trình thẩm duyệt đảm bảo đúng, đủ để công tác thẩm duyệt hồ sơ thiết kế hệ thống cung cấp nước chữa cháy được thuận lợi nhất.