Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu

14.03.2022 Tin tức PCCC admin

 

 

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH BR-VT
–––––––––Số:1760 /CAT-PV01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 –––––––––––––––––––––––

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2021

V/v góp ý xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về an toàn PCCC đối với nhà ở.

 

Kính gửi:
– Các ban của tỉnh ủy;
– UBMTTQ VN Tỉnh;
– Các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh;
– Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
– Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
– Công ty CP Cấp nước tỉnh;
– Công ty Điện lực tỉnh;
– Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;

 

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ- TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và Công văn số 7868/UBND-VP ngày 31/7/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Công an tỉnh phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát các công trình đặc thù của địa phương để xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật của địa phương về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngày 25/6/2021, Bộ Công an có Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 tháng thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, theo đó giao Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiệm trọng về người và tài sản, các vụ cháy này chủ yếu xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong 06 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra một số vụ cháy tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước và nhân dân.

Trước thực tế trên, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công an tỉnh đề nghị quý cơ quan, đơn vị:
1. Nghiên cứu có ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với nội dung dự thảo kèm theo gửi về Công an tỉnh.
          2. Riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn; Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố; Đài phát thanh các xã, phường, thị trấn thông báo đến các đối tượng chịu tác động (quy định tại Điều 1, Chương I, Dự thảo Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu) về nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định. Trên cơ sở ý kiến của các đối tượng chịu tác động, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả và gửi về Công an tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ.
3. Văn bản góp ý gửi về Công an tỉnh (Qua phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, địa chỉ số 171, Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) để hoàn chỉnh dự thảo Trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Thời hạn gửi văn bản góp ý (kể cả văn bản thống nhất) về Công an tỉnh, trước ngày 12/08/2021.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị.
Trân trọng./.
( Kèm theo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh (để b/cáo);
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh(để p/hợp);
– Phòng PV01, PC07 (để t/hiện):
– Công an  các huyện, thị xã, thành phố (để t/hiện);
– Lưu: CAT-PV01 (Đ3-hg).

GIÁM ĐỐC

 

 

Đại tá Bùi Văn Thảo

 

 

An toàn pccc đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

An toàn pccc đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
–––––––––
Số:     /2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 –––––––––––––––––––––––

Bà Rịa – Vũng tàu, ngày   tháng     năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

            Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

            Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

            Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

            Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư;

            Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

            Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số         /TTr-CAT-PC07 ngày     tháng    năm 2021 về việc ban hành Quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công an;
– Bộ Xây dựng;
– Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
– TTr. Tỉnh Ủy;
– TTr. HĐND tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
– Sở Tư pháp (KTVB);
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Đài PT&TH tỉnh;
– Lưu: VT,(CAT)(05)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            Quy định này quy định trách nhiệm và nội dung nhằm đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

            Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất.
 2. Quy định này không áp dụng đối với căn hộ trong chung cư; công trình dân dụng không phải nhà ở riêng lẻ; nhà ở đã chuyển đổi công năng không còn chức năng ở; các nhà, công trình, các lĩnh vực kinh doanh, sản xuât đã có quy định riêng về phòng cháy và chữa cháy.

            Điều 3. Giải thích từ ngữ

 1. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, các nhân theo quy định của Pháp luật kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở (theo Tiêu chuẩn thiết kế Nhà ở liền kế – TCVN 9411:2012)
 2. Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất là nhà ở riêng lẻ có sẵn, ngoài chắc năng để ở còn sử dụng đẻ làm nơi sản xuất, kinh doanh (cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ và các dịch vụ khác) hoặc công trình phụ trợ phục vụ kinh doanh, sản xuất (kho hàng, thu mua phế liệu…)
 3. Chất dễ cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có tác động của ngồn gây cháy và có khả năng tiếp tục cháy kể cả khi không còn nguồn gây cháy.

(Sự cháy âm ỉ : cháy không thành ngọn lửa của chất rắn hữu cơ, thường xảy ra khi không đủ ôxy và tạo khói: Sự cacbon hóa: sự tạo thành cacbon và tro do kết quả nhiệt phân hoặc cháy không hoàn toàn các chất hữu cơ (theo Tiêu chuẩn TCVN 5303:1990 An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa))

 1. Chất khó cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy nhưng không có khả năng tiếp tục cháy khi không còn nguồn gây cháy.
 2. Chất không cháy là chất không bốc cháy, không cháy âm ỉ và không cacbon hóa khi có tác động của nguồn gây cháy.

            Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

 1. Tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề kinh doanh, sản xuất tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp quy định của pháp luật về điều kiện bảo vệ môi trường; tuân thủ quy định về sử dụng công trình đúng công năng được cấp phép, trường hợp thay đổi công năng sử dụng phải đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, điều kiện kinh doanh hoặc ý kiến của cơ quan quản lý (nếu có).
 2. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định, phù hợp với quy hoặc từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển thành phố.
 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản xuất của người dân.

 

Chương II AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, SẢN XUẤT

            Điều 5. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân

 1. Chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động liên hệ, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, địa phương tổ chức; tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.
 2. Thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay nhưng nguyên nhân, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình; tự giả định tình huống, cách xử lý khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra và phổ biến cho thành viên trong gia đình, người làm việc tại cơ sở để chủ động xứ lý khi có tình huống xảy ra; tự trang bị các phương tiên phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra đảm bảo các phương tiện này luôn hoạt động tốt, phải sử dụng thành thạo các trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã trang bị.
 3. Phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình, người lao động và mọi người xung quanh thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
 4. Thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

            Điều 6. An toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ

 1. Chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ cần duy trì các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ trong quá trình sinh hoạt.
 2. a) Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối và đương thoát nạn, bảo đảm việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy. Bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực…) ở nơi dễ thấy, dễ lấy để kịp thời mở cửa khi có sự cố cháy, nổ
 3. b) Không bố trí, sử dụng bình xịt diệt côn trùng tại vị trí sử dụng ngọn lửa trần để đun nấu; khi phát hiện có mùi đặc trưng của khí gas (khí dầu mỏ hóa lòng- LPG) phải giữ nguyên hiện trạng của hệ thống điện (không bật, tắt các công tắc thiết bị tiêu thụ điện vào thời điểm đó), không dùng ngọn lửa trần (bật lửa, diêm, đèn dầu, hương nến…), sử dụng hệ thống thông gió tự nhiện (mở cửa sổ, tránh làm phát sinh tia lửa) để thoát khí gas, phải khóa ngay van bình và báo cho đại lý cung cấp gần nhất; không sử dụng các bình gas mini đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, khi đun nấu phải có người trông coi. Trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt nguồn điện của các thiết bị tiêu thụ điện không sử dụng.

 1. c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa chữa khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện các thiết bị không an toàn.
 2. d) Khi sửa chữa, cải tạo nhà ở, trong trường hợp có hàn cắt chỉ sử dụng thợ hàn đã được cấp chứng chỉ về hàn/cắt và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; quá trình thi công phải đảm bảo giải pháp ngăn cháy, có biện pháp che chắn không để vỉa hàn tiếp xúc với các chất dễ cáhy; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và phải có người giám sát, sẵn sàng chữa cháy trong suốt quá trình hàn cắt và sau khi hàn cắt 30 phút.

đ) Mỗi nhà ở riêng lẻ cần trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy ở mỗi tầng phù hợp với quy mô, điều kiện gia đình. Bình chữa cháy phải được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử dụng để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra. Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20 m.

 1. Ngoài các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại khoản 1, khuyến khích chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 đến Khoản 6 Điều 7 nhằm tăng cường công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy cho nhà ở, hộ gia đình.

            Điều 7. Quy định an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

 1. Quy định về lối thoát nạn
 2. a) Chiều rộng thông thủy của lối ra thoát nạn tối thiểu 0,8 m, chiều cao thông thủy tối thiểu 1,9 m.
 3. b) Đối với nhà chỉ có 01 lối ra thoát nạn, phải bố trí lối thoát nạn thứ 2 bằng cầu thang ngoài nhà hoặc thang nối giữa các tầng nhà hoặc lối ra khẩn cấp như: lối thoát qua ban công, lôgia, lối lên sân thượng hoặc lên mái để có khả năng thoát nạn sang các nhà liền kề hoặc khu vực an toàn.
 4. c) Nhà có tầng sân thượng phải bố trí thông thoáng, có lối lên từ tầng dưới qua các thang cố định; tại vị trí cửa lên tầng mái nếu có bố trí khóa cửa thì phải thiết kế để có thể dễ dàng thao tác mở cửa từ bên trong.
 5. d) Không xây bít ô thông tầng để không ảnh hưởng đến thoát khói tự nhiên. Đối với nhà không có các ô thông tầng hoặc đã lắp kính cần thiết kế, lắp đặt các lỗ cửa thoát khói tự nhiên trong nhà thông qua mái nhà hoặc thoát khói trực tiếp ra không gian bên ngoài tại các tầng.

đ) Cửa chính của nhà thoát nạn ra ngoài phải sử dụng cửa có bản lề. Nhà có thiết kế ban công, lôgia phải đảm bảo thông thoáng, không được che chắn ban công, lô gia tạo thành phòng, không lắp đặt lồng sắt, lưới sắt gây cản trở việc thoát nạn và cứu người khi xảy ra cháy, nổ.

Trường hợp chủ cơ sở, chủ hộ kinh doanh vẫn muốn trang bị cửa cuốn, cửa trượt, lưới sắt…để bảo vệ tài sản phải cam kết chịu trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy, đồng thời cửa cuốn cần sử dụng loại cửa có cơ cấu tự thu, mở nhanh, cửa mở bằng mô tơ điện phải có bô lưu điện và mở nhanh bằng cơ khi mất điện hoặc mô tơ bị hỏng.

 1. e) Các gian phòng tồn chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với lối ra thoát nạn tại các tầng bằng vật liêu không cháy hoặc khó cháy. Trường hợp tầng 1 (tầng trệt) được sửu dụng để sản xuất, kinh doanh thì lối thoát nạn từ các tầng phía trên xuống thông qua cầu thang bộ tại tầng 1 phải có lối đi an toàn ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh bằng tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, chiều rộng lối đi không nhỏ hơn 0,8 m.
 2. Quy định an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện
 3. a) Công tác thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện trong nhà ở phải tuân thủ quy định QCVN 12:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
 4. b) Hệ thống điện phải được thiết kế riêng biệt giữa các khu vực với nhau; phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải (cầu chì, aptomat…) cho hệ thống điện chung của tòa nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn (điều hòa, bếp điện, lò nướng…). Khi lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện phải tính toán để không gây quá tải cho hệ thống điện.
 5. c) Khi bên trong nhà có bảo quản, kinh doanh, sản xuất hàng hóa dễ cháy phải sử dụng loại dụng cụ điện, thiết bị điện là loại đảm bảo an toàn; thiết bị tiêu thụ điện lắp đặt trong kho phải được khống chế chung bằng thiết bị đóng ngắt tự động và đặt bên ngoài kho.
 6. d) Không lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị tiêu thụ điện trên tường, vách, trần, sàn nhà có cấu tạo bằng vật liệu dễ cháy; lắp đặt các bóng điện chiếu sáng phải gắn vào các móc treo chuyên dùng, không treo trực tiếp bằng dây dẫn.

đ) Không dùng vật liệu dễ cháy như giấy, vải, nilong… để bao che bóng điện; không đặt các chất dễ cháy sát các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ điện như: bóng đèn, bàn ủi, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện…; không cắm dây dẫn điện trực tiếp vào ổ cắm; khi nối dây phải nối so le và quấn băng keo cách điện, không để hở các mối nối dây điện, không dùng nilon để bọc các mối nối.

 1. Quy định an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt
  a) Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất, kinh doanh có chứa chất, hàng dễ cháy.

Khu vực thắp hương thờ cúng phải đảm bảo: vách, trần nhà phải bằng vật liệu không cháy, khó cháy. Đèn dầu, hương, nến khi thắp phải đặt chắc chắn trên các vật liệu không cháy hoặc khó cháy.

Khu vực bếp nấu phải để xa các vật liệu dễ cháy ít nhất 0,7m, nếu có tấm cách nhiệt ngăn cháy thì được phép để gần hơn, nhưng không dưới 0,2m. Trường hợp trong nhà có sử dụng thiết bị tiêu thụ LPG (bếp gas): Tất cả các thiết bị điện trong nhà phải lắp đặt cách chai LPG tối thiểu 1,5m; lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ gas tại khu vực đặt bình gas, bếp gas.

b) Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí cách các vật liệu dễ cháy, các phương tiện, dụng cụ có chứa xăng dầu, chất lỏng dễ cháy (ô tô, xe máy…) ít nhất 0,7m; nếu có tấm cách nhiệt ngăn cháy thì được phép để gần hơn, nhưng không dưới 0,2m; Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất cần dự trữ xăng, dầu và các chất lỏng cháy thì phải bảo quản tại nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không để trên lối ra thoát nạn.

4. Quy định an toàn trong sắp xếp hàng hóa

a) Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, hàng hóa sắp xếp phải để trên bục kệ, giá vững chắc, gọn gàng, ngăn nấp, không cản trở lối đi, lối thoát nạn, đặc biệt là sảnh, lối ra tại tầng 1.

b) Hàng hóa dễ cháy phải bố trí cách các thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao…, khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,7m.

c) Hàng hóa dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian phòng riêng, không để lẫn với các hàng hóa khác và đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan, không bố trí dưới gầm cầu thang bộ.

d) Loại trừ những điều kiện có thể dẫn đến tự cháy do phát sinh nhiệt, do tác dụng phản ứng hóa học giữa các chất với nhau.

đ) Không tập kết, bố trí hàng hóa, vật liệu kinh doanh trên các tuyến đường gây cản trở giao thông và có thể làm ảnh hưởng đến việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến từng nhà.

 1. Việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đựat phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2018/BXD.
 2. Quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy

a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định của mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20 m.

b) Trang bị, lắp đặt thiết bị báo cháy cục bộ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phấ dỡ thông thường, chăn chiên, dụng cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy,…) phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng.

c) Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải được dán tem kiểm định và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

Ngoài các quy định nêu tại điều này, chủ hộ kinh doanh, cá nhân phải duy trì thực hiện các biện pháp an toàn của Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 6 trong suốt quá trình hoạt động.

 

Chương III  TỔ CHỨC  THỰC HIỆN

            Điều 8. Xử lý chuyển tiếp

            Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, các nhà ở có sẳn đã chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh phải thực hiện bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo các yêu cầu tại Điều 7 Quy định này.

            Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý; kiểm tra, hướng dẫn, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ tự giác thực hiện quy định này nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

            Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Công an tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy định này, tổng hợp các ý kiến vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp./.

 

Bài viết liên quan:

Cập nhật bài viết nổi bật

Bình khí chữa cháy fm-200

Hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200 – STEC-Vina

Hệ thống chữa cháy khí FM-200 (hệ thống chữa cháy bằng khí HFC227 ea) 1. Nguyên lý hoạt động Đặc điểm chính Giới hạn thiết...
Đọc thêm
11 Thg 02
Thiết bị báo cháy tự động FireSmart

Thiết bị báo cháy không dây – truyền tin báo sự cố và kết nối Điện Thoại

  Theo quy định của Luật PCCC 2001, Nghị định 136/2020/ND-CP, bộ TCVN và các văn bản pháp lý liên quan, nhà và công trình...
Đọc thêm
11 Thg 02

Hệ thống báo cháy và chữa cháy – Mẫu thiết kế và thuyết minh

Bản vẽ thiết kế mẫu và thuyết minh thiết kế – Hệ báo cháy Hochiki thông thường Thiết kế phòng cháy chữa cháy mẫu cho...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP