Quy chuẩn 06 2022

CÁC THAY ĐỔI CỦA Quy Chuẩn 06:2022 SO VỚI QCVN 06: 2021

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Bộ xây dựng ban hành Quy chuẩn 06 mới sửa đổi và bổ sung.  PCCC.vn xin đăng bản tóm...
Đọc thêm
09 Thg 12
tcvn 3 2 - pccc.vn

Luật phòng cháy chữa cháy – 2001

QUỐC HỘI ______ Luật số: 27/2001/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________   LUẬT PHÒNG...
Đọc thêm
11 Thg 02
cơ sở thuộc diện quản lý về pccc

21 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy

Phụ lục I  DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP...
Đọc thêm
11 Thg 02
a6 1 2 - pccc.vn

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC06)

Mẫu biểu PC046 - là một thành phần quan trọng trong hồ sơ -  thủ tục đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC ……(1)…… Số:……………….....
Đọc thêm
11 Thg 02
a8 2 2 - pccc.vn

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC (Mẫu số PC07)

Mẫu số PC07 - là mẫu chứng nhận kết quả thẩm duyệt về PCCC theo quy định trong Nghị định 136/2020 của Chính phủ.  ...
Đọc thêm
11 Thg 02
a10 1 2 - pccc.vn

Biên bản kiểm tra (Mẫu số PC10)

Download Mẫu biểu PC10 ……(1)…… ……(2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số...
Đọc thêm
11 Thg 02

Phụ lục III – Nghị định 79/NĐ-CP – DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ

Phụ lục III DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày …/…/….. của...
Đọc thêm
11 Thg 02

Phụ lục IV – Nghị định 79/NĐ-CP – DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ

Phụ lục IV DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày...
Đọc thêm
11 Thg 02
thẩm duyệt pccc

Danh mục dự án, công trình cần thẩm duyệt thiết kế PCCC

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - Phụ...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP