Luật phòng cháy chữa cháy – 2001

QUỐC HỘI ______ Luật số: 27/2001/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________   LUẬT PHÒNG...
Đọc thêm
11 Thg 02

DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Phụ lục I  DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP...
Đọc thêm
11 Thg 02

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC06)

Download Mẫu biểu PC046 ……(1)…… Số:……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   …………., ngày...
Đọc thêm
11 Thg 02

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC07)

Download Mẫu biểu PC07 ……(1)…… ……(2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số...
Đọc thêm
11 Thg 02

Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC08)

Download Mẫu biểu PC08   MẪU DẤU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Mẫu số PC08 Ban hành kèm theo NĐ...
Đọc thêm
11 Thg 02

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC09)

Download Mẫu biểu PC09 ……(1)…… ……(2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số...
Đọc thêm
11 Thg 02

Biên bản kiểm tra (Mẫu số PC10)

Download Mẫu biểu PC10 ……(1)…… ……(2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số...
Đọc thêm
11 Thg 02

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC11)

Download Mẫu biểu PC11   ……(1)…… Số:……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              ...
Đọc thêm
11 Thg 02

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC12)

Download Mẫu biểu PC12 ……(1)…… ……(2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP