Luật phòng cháy chữa cháy – 2001

QUỐC HỘI ______ Luật số: 27/2001/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________   LUẬT PHÒNG...
Đọc thêm
11 Thg 02

DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Phụ lục I  DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP...
Đọc thêm
11 Thg 02

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC06)

Download Mẫu biểu PC046 ……(1)…… Số:……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   …………., ngày...
Đọc thêm
11 Thg 02

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC07)

Download Mẫu biểu PC07 ……(1)…… ……(2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số...
Đọc thêm
11 Thg 02

Biên bản kiểm tra (Mẫu số PC10)

Download Mẫu biểu PC10 ……(1)…… ……(2)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mẫu số...
Đọc thêm
11 Thg 02

Phụ lục II – Nghị định 79/NĐ-CP 2020 – DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

Phụ lục II DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ (Ban hành kèm theo Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày …/…/….. của Chính...
Đọc thêm
11 Thg 02

Phụ lục III – Nghị định 79/NĐ-CP – DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ

Phụ lục III DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày …/…/….. của...
Đọc thêm
11 Thg 02

Phụ lục IV – Nghị định 79/NĐ-CP – DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ

Phụ lục IV DANH MỤC CƠ SỞ DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày...
Đọc thêm
11 Thg 02

Phụ lục V DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Phụ lục V DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA...
Đọc thêm
11 Thg 02
TOP