Mẫu số PC07 – là mẫu chứng nhận kết quả thẩm duyệt về PCCC theo quy định trong Nghị định 136/2020 của Chính phủ.

 

……(1)……

……(2)……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số PC07

Ban hành kèm theo NĐ

số …. /2020/NĐ-CP

ngày …. / …. /2020

  Số: …/TD-PCCC    
GIẤY CHỨNG NHẬN

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …../…../2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số…………………………….. ngày …../…../………..  của: ……………..(3)………………

Người đại diện là ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ……………………….

……………………(2) …………………..

CHỨNG NHẬN:

………………………………………………(4)……………………………………………………….

Địa điểm xây dựng / chế tạo / hoán cải: …………………………………………………..

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: ………………………………………………………………….

Đơn vị tư vấn thiết kế: …………………………………………………………..

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Quy mô dự án / công trình / phương tiện và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./.

Nơi nhận:
– ……………………….;
– ……………………….;
– Lưu: ……………….;
…………., ngày ….. tháng ….. năm ………
………………(5)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

QUY MÔ DỰ ÁN / CÔNG TRÌNH / PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC      TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ                                VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy    số ……./TD-PCCC ngày ……/…../……… của ……….(2)………)

STT NỘI DUNG GHI CHÚ
I   Quy mô dự án / công trình / phương tiện  
2
II   Danh mục tài liệu, bản vẽ

Ghi chú:

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu vàng nhạt, ở giữa lưới bảo vệ có hình Công an hiệu.

– (1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; (2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành giấy chứng nhận thẩm duyệt; (3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt; (4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới được thẩm duyệt; (5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.