Trang web đang trong quá trình xây dựng

Hầu như mọi tòa nhà, quy trình, dịch vụ, thiết kế và cài đặt đều bị ảnh hưởng bởi hơn 300 mã và tiêu chuẩn của NFPA. Các quy tắc và tiêu chuẩn của chúng tôi, tất cả đều có sẵn để truy cập trực tuyến miễn phí, phản ánh nhu cầu thay đổi của ngành và công nghệ đang phát triển, được hỗ trợ bởi nghiên cứu và phát triển cũng như kinh nghiệm thực tế.. húng tôi đã bảo vệ ngành của bạn! Nâng cao sự nghiệp của bạn với đào tạo trực tiếp từ nguồn.Cập nhật chủ đề đào tạo

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy trong công trình

QCVN 06:2022/BXD VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire safety of Buildings and...
Đọc thêm
22 Thg 01

Đào tạo theo loại hình

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất về quy trình phát triển mã của NFPA là nó mở và dựa trên sự đồng thuận. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc phát triển các tài liệu quan trọng này. Tất cả các mã và tiêu chuẩn NFPA được xem xét định kỳ bởi hơn 9.000 thành viên ủy ban tình nguyện với nhiều chuyên môn nghiệp vụ.

Hầu như mọi tòa nhà, quy trình, dịch vụ, thiết kế và cài đặt đều bị ảnh hưởng bởi hơn 300 mã và tiêu chuẩn của NFPA. Các quy tắc và tiêu chuẩn của chúng tôi, tất cả đều có sẵn để truy cập trực tuyến miễn phí, phản ánh nhu cầu thay đổi của ngành và công nghệ đang phát triển, được hỗ trợ bởi nghiên cứu và phát triển cũng như kinh nghiệm thực tế.. húng tôi đã bảo vệ ngành của bạn! Nâng cao sự nghiệp của bạn với đào tạo trực tiếp từ nguồn.

Cập nhật bài viết nổi bật

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy trong công trình

QCVN 06:2022/BXD VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire safety of Buildings and...
Đọc thêm
22 Thg 01

Chứng chỉ tại VAFR

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất về quy trình phát triển mã của NFPA là nó mở và dựa trên sự đồng thuận. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc phát triển các tài liệu quan trọng này. Tất cả các mã và tiêu chuẩn NFPA được xem xét định kỳ bởi hơn 9.000 thành viên ủy ban tình nguyện với nhiều chuyên môn nghiệp vụ.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất về quy trình phát triển mã của NFPA là nó mở và dựa trên sự đồng thuận. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc phát triển các tài liệu quan trọng này. Tất cả các mã và tiêu chuẩn NFPA được xem xét định kỳ bởi hơn 9.000 thành viên ủy ban tình nguyện với nhiều chuyên môn nghiệp vụ.

Tài nguyên khác

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất về quy trình phát triển mã của NFPA là nó mở và dựa trên sự đồng thuận. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc phát triển các tài liệu quan trọng này. Tất cả các mã và tiêu chuẩn NFPA được xem xét định kỳ bởi hơn 9.000 thành viên ủy ban tình nguyện với nhiều chuyên môn nghiệp vụ.Cập nhật bài viết nổi bật

Hệ thống cung cấp nước chữa cháy trong công trình

QCVN 06:2022/BXD VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire safety of Buildings and...
Đọc thêm
22 Thg 01
TOP