Phương pháp và cách thức kiểm tra an toàn phòng cháy 

Phương pháp kiểm tra an toàn phòng cháy :

Để kiểm tra an toàn phòng cháy đồ án thiết kế mạng điện cho các ngôi nhà và công trình sử dụng phương pháp so sánh.

+ So sánh giữa thiết kế với các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn phòng cháy;

+ So sánh với các điều kiện kỹ thuật đảm bảo an toàn phòng cháy cho mạng điện.

Cách thức kiểm tra an toàn phòng cháy

việc tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy mạng điện cung cấp cho các ngôi nhà và công trình có thể kiểm tra từ nguồn đến phụ tải hoặc ngược lại có thể kiểm tra từ phụ tải đến nguồn.

Nguồn cung cấp của mạng điện được lấy từ trạm biến áp phân phối.

Nội dung kiểm tra an toàn phòng cháy 

kiểm tra phòng cháy mạng điện

kiểm tra phòng cháy mạng điện

– Kiểm tra vị trí đặt thiết bị điện cho nhà và công trình theo TCVN 9206-2012.

– Kiểm tra phương pháp đặt dây dẫn, dây cáp điện cho nhà và công trình theo TCVN 9207-2012.

Đối vói các công trình nguy hiểm nổ, cần xác định và phân loại vùng nguy hiểm nổ. Nội dung kiểm tra:

+ Hồ sơ thiết kế của cơ sở và tài liệu có liên quan để tìm hiểu các quá trình công nghệ sản xuất và tính chất nguy hiểm cháy của các chất.

+ Đặc điểm cấu tạo của hành lang, buồng đệm, cửa và các hốc tường của dây truyền công nghệ trong các nhà nguy hiểm cháy, nổ và các nhà nguy hiểm lân cận.

+ Căn cứ vào hồ sơ thiết kế để nghiên cứu thiết bị thông gió, thiết bị tự động báo tín hiệu, phát hiện và kiểm tra môi trường nguy hiểm nổ.

+ Căn cứ vào kiểu thiết bị điện chống nổ trong thiết kế và nguyên tắc lựa chọn (nhóm, hạng cao nhất).

– Nghiên cứu kiểu, loại và cấu trúc của thiết bị điện động lực, chiếu sáng đã thiết kế và cơ sở để lập luận về tính hợp lí theo các tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt.

– Xác định hệ thống nối đất bảo vệ của thiết bị điện và thiết kế lắp đặt có đúng tiêu chuẩn không.

– Tiến hành kiểm tra tính toán một nhóm đặc trưng của mạng điện chiếu sáng và một nhóm của mạng điện động lực:

+ Kiểm tra tiết diện dây dẫn, cáp theo điều kiện phát nóng cho phép.

+ Kiểm tra tiết diện dây dẫn, cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép.

– Kiểm tra việc chọn các thông số định mức của thiết bị bảo vệ cho mạng điện động lực và chiếu sáng khi có ngắn mạch ( ở cuối và đầu của đoạn mạng) cũng như khi quá tải.

– Đưa ra kết luận về sự thích hợp hay không thích hợp khi thiết kế điện theo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy của hồ sơ thiết kế.

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống báo cháy chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Xem các bài viết trong chuyên đề Phòng cháy thiết bị điện: